KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Veri Sorumlusu

Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz.ve Tic. A.Ş. (KOZMOKLİNİK)

KOZMOKLİNİK olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırlandı.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteri, iş ortağı, danışman gibi sıfatları veya hizmet talepleri nedeniyle bireylere ait kişisel veriler elektronik veya fiziki ortamlarda, KOZMOKLİNİK Merkezi ve Ofisleri aracılığıyla toplanmaktadır.

KVKK'nın 3. maddesinde belirtilen kişisel veriler ve 5. maddesinde belirtilen bu kişisel verilerin işlenmesi şartı, 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki iş ve işlemler kapsamında işlenmektedir.
KOZMOKLİNİK tarafından kişisel veri sahiplerinin talepleri üzerine sunulacak hizmetlerin belirlenmesi veya mevcut hizmetlerin kişiselleştirilmesinde,
İlgili kişilerin mevcut veya yeni hizmetlerdeki tercihlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ile ticari faaliyetlerin planlanması veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde,
KOZMOKLİNİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yapılan süreçlerin iyileştirilmesi, planlanması gibi iş ve işlemlerde,
KOZMOKLİNİK üst yönetiminin belirlediği kısa, orta ve uzun vade stratejileri doğrultusunda yapılacak planlama faaliyetleri ve gerçekleştirme işlemleri sırasında,
KOZMOKLİNİK’in ürün ve hizmetlerinin, iş birliği yaptığı taraflar aracılığıyla sağlanmasında.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda “Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi” başlığı altında açıklanan konular kapsamında, KOZMOKLİNİK tarafından toplanan ve işlenen veriler yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ve ihtiyaç doğması halinde iş birliği yaptığı taraflar, hukuken yetkili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılabilir.

3. Kişisel Verilerin Arşivlenmesi ve Güvenliği

KOZMOKLİNİK, katılımcıların, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kimlik numarası gibi bilgiler yanında, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, bilgiler gibi kişisel bilgi içeren kayıtlar üyeliğiniz devam ettiği sürece saklamaktadır.

Kozmoklinik'in müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kozmoklinik'e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

 

Şirket: Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz.ve Tic. A.Ş.

Sicil No: 582 047 7178

Adres: Suadiye Park, Plaj Yolu Sokak, B Blok, No: 18 34740 Kadıköy- İstanbul

Tel:  (0216) 464 8787

Fax: (0216) 469 62 68

E Posta:  info@kozmoklinik.com

 

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Diğer Hakları

KVKK’nun 11. maddesi gereğince herkes KOZMOKLİNİK’e yazılı olarak başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verisinde düzeltme, silinme veya yok edilmeyle ilgili bir işlem gerçekleştirildiyse, bu işlemle ilgili olarak kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verisinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. RIZA BEYANI
Tarafıma 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin KOZMOKLİNİK ve KOZMOKLİNİK bünyesindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ADI – SOYADI

TARİH

İMZA


Bilgilerinize sunarız.